лого ProDerma International

За поръчки и въпроси
+359 889 772021

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНАЛЙН МАГАЗИН

https://proderma-eu.com/

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уважаеми потребители, моля, да се запознаетe внимателно с Общите условия за ползване на интернет страницата proderma-eu.com преди да ползвате същата.
1.1. Интернет страницата е собственост на „ПРОДЕРМА ИНТЕРНЕШИНЪЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.Варна, ж.к. "Чайка", бл. 196, партер, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 205178101.
1.2. Настоящите общи условия имат за цел да дефинират параметрите на взаимоотношенията между „ПРОДЕРМА ИНТЕРНЕШИНЪЛ“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Търговеца“, с Потребителите на интернет-страницата, които възникват при предоставянето и ползването на стоки и услуги.
1.3. Настоящите общи условия обвързват всички Потребители.
1.4. Информацията за предлаганите в интернет-страницата стоки и услуги, представляват по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.

II. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНИЯ

2.1. Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. 2.2. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговеца се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
2.3. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
2.4. При отказ за получаване на стоката, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
2.5. Потребителят може да върне закупеният продукт в рамките на 14 дни съгласно Закона за защита на потребителите. Необходимо е Потребителят да спази следните условия за връщане: да не е нарушена цялостта на опаковката, продуктът да не е използван, да се върне във вида, в който е получен /търговски вид/. Рекламация може да се направи на тел: +35928592186 и e-mail: office.sf@proderma-eu.com. При направена рекламация, или при невъзможност на Търтовеца да предостави заявените и заплатени от Потребителя стоки, заплатената сума се възстановява.
2.6. По отношение на всеки Потребител е налице законова гаранция /ЗЗП/ за съответствие на стоката с договора за продажба. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
2.7. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. С всяко свое действие, което представлява ползване на интернет страницата, Потребителят декларира, че приема и се съгласява с клаузите на Общите условия, които са валидни към момента на ползване на интернет страницата.
3.2. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения на интернет страницата начин.
3.3. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3.4. Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
3.5. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
3.6. Потребителят се задлъжава да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
3.7. Потребителят се задлъжава да не извършва злоумишлени действия.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

4.1. Търговецът поддържа публикуваната на интернет страницата си информация, вярна, точна и актуална, като не изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
4.2. Търговецът гарантира конфиденциалността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Търговецът ще ползва предоставените от Потребителите на интернет-страницата лични данни, само за достъп до интернет страницата, както и за получаване на статистическа информация за мнението на Потребителите и подобряване качеството на обслужването. Търговецът се задължава да не предоставя лични данни на своите Потребители на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, по съответният нормативен ред. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на интернет страницата, Потребителят приема употребата на "бисквитки", които дават възможност на Търговеца да предоставя максимално добра услуга.
4.3. Търговецът си запазва правото за корекции на грешки и пропуски или неточности в представената информация, както и на промени в цените на предлаганите продукти.
4.4. В срок от 48 часа от постъпване на заявката, Търговецът се задължава да достави заявените стоки, в случай че те са налични. Когато дадена стока не се поддържа на склад от Търговеца, доставката се извършва до няколко дни и веднага след получаването й. В такива случаи, Търговецът уведомява Потребителя за крайната дата на доставката.
4.5. За доставка на поръчаните стоки, Търговецът използва куриерска фирма Еконт, Спийди или друг наличен такъв.
4.6. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при настъпване на обстоятелства, които той не е могъл и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Търговецът упражнява дейността си при спазване на законодателството на Република България – ТЗ, ЗЗД, Закон за електронната търговия, Закон за защита на потребителите, Закон за защита на личните данни, както и подзаконови нормативни актове, наредби и др.
5.2. Основната информация на интернет страницата се взема от източници, създадени от трети лица, поради което Търговецът не поема каквато и да било отговорност за точността, надеждността и пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително и информция относно вещества или субстанции, както и при възникване на грешки, закъснения, пропуски, липса на активност на интернет-страница, както и при загуба на данни (цялостно или частично), поради технически или човешки фактори.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА

6.1. Интернет-страницата, заедно с всички раздели, подраздели, форум, секция за регистрация, информация и др. е изработена по поръчка на Търговеца.
6.2. Информацията, съдържаща се в интернет страницата е защитена с авторски права, и не може да се ползва за каквито и да било комерсиални цели /копиране, цитиране, разпространение и др./, без предварително предоставено писмено съгласие за това от Търговеца. Потребителите могат да ползават информацията, публикувана в интернет страницата само за лично ползване и некомерсиални цели.

VII. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

По смисъла на Общите условия, посочените по-долу думи и изрази имат следното значение:
Интернет страница обхваща информацията, съдържаща се във всички раздели и подраздели, форум, част за регистрация на потребители, както и всяко съдържание и информация, която се достига от потребителите, при следване на препратки.
Потребител е всяко лице /физическо или юридическо/, което ползва или заявява ползването на интернет-страницата, като разглежда съдържание, прави заявки за доставка на стоки и услуги, ползва форума на страницата, регистрира се като потребител и др.
Стоки и услуги – това са всички стоки и услуги предоставяни от Търговеца посредством интернет страницата.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорният език е българският език, като плащанията се извършват в лева с ДДС.
8.2.Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.
8.3.Настоящите общи условия влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на Търговеца.
8.4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговеца има право веднага да спре или прекрати предоставянето на стоки на Потребителя.
8.5. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, се прилага законодателството на Република България.

To Top